Unsere ProdukteDem Bierdi säi Camion

15.50 € inkl. MwSt.

ISBN : 978-999-857-6.9

E Camion mat Hëllefsgidder gëtt gefëllt.

Di kleng Maus Bierdi ass mat der Nues virbäi

Dës Geschicht, déi richteg geschitt ass, verzielt vum Marie-Paul Scholer-Jost an illusrtréiert vun hiren Enkelinnen Anna a Leoni Harpes.

 

3 Sproochen L/D/F

Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung betreffend dieses Buches